Skip to content

Organisatiestructuur

Wie doet wat op de Huifkar Woltersum?

Directeur

Onze directeur is Peter van de Bult. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is hij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De directeur steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen.

Locatieleidster en intern begeleider

Dieta Strijk is onze locatieleidster en intern begeleider. Zij heeft de dagelijkse leiding in Woltersum. Daarnaast is zij ook intern begeleider. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. Ook overlegt zij met de groepsleerkracht wat specifieke leerlingen van de school, de leerkracht en zijn/haar klasgenoten nodig hebben. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg en coacht de leerkrachten hierin.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Zij zijn verantwoordelijk voor de sociaal-emotionele en didactische groei van de leerlingen uit hun groep. De leerkrachten zijn daarmee ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten – met ondersteuning van de intern begeleider –  waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn de contactpersonen voor de ouders.

Coördinatoren

Een aantal leerkrachten vervult de taak van coördinator. Denk daarbij aan een leescoördinator of ICT-coördinator. Zij zorgen in hun specifieke taakgebied voor initiatieven en werken beleidsvoornemens uit op de werkvloer.

Ondersteunend personeel

We zijn blij met de aanwezigheid en inzet van onze conciërge en onderwijsassistent. De onderwijsassistent verlicht de taken in de groepen en ondersteunt bij activiteiten. De conciërge is de chauffeur van de schoolbus, verricht klein onderhoud en helpt ook bij activiteiten.