Skip to content

Medezeggenschap

Leden van de MR

Voorzitter   Joost Eggebeen (teamgeleding Woltersum)
Secretaris   Marlies Krikke (oudergeleding Ten Boer)
Oudergeleding Ten Boer   Sandra Weggemans
Oudergeleding Woltersum   Klaartje Prenger
Teamgeleding Ten Boer   Beppie Pool
Teamgeleding Ten Boer   Charissa Bijma
Adviserend lid   Peter van de Bult

 

Functie van de MR

De beide scholen van De Huifkar – vestiging Ten Boer en vestiging Woltersum – hebben één verenigde medezeggenschapraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Twee ouders nemen zitting namens vestiging Ten Boer, één ouder vertegenwoordigt vestiging Woltersum. Diezelfde verhouding, twee om één, zie je ook weer bij de teamleden in de mr. De verhouding is zo tot stand gekomen, omdat de vestiging in Ten Boer de hoofdvestiging is met de meeste leerlingen. De directeur Peter van de Bult is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een informerende en adviserende rol.

De MR heeft wettelijk geregelde rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. In het reglement van de MR staat beschreven waar instemming en waar advies over wordt verwacht.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, bijvoorbeeld:

  • Benoemingen van leerkrachten
  • Plannen van de school
  • Beslissingen t.a.v. formatie (inzet van leerkrachturen)
  • Het vaststellen van het vakantierooster
  • De aanschaf van nieuwe methodes

Via de medezeggenschapsraad hebben de ouders inspraak in school. De ouders kiezen in principe de afgevaardigden van de ouders. De MR vergadert in ieder geval vijf keer per schooljaar. De MR-vergaderingen zijn open en gericht op gezamenlijke overeenstemming. Ouders/verzorgers kunnen de vergaderingen bijwonen. Dit moet wel van tevoren bij de voorzitter worden aangevraagd. Wij willen goed informatie verstrekken. U vindt daarom de goedgekeurde notulen en de jaarverslagen op de site. Het reglement van de MR en de goedgekeurde notulen van deMR-vergadering liggen tevens ter inzage in de personeelskamer van de beide scholen. U kunt dus rustig onder het genot van een kopje koffie of thee nalezen wat er in de vergaderingen is besproken. Zo doen wij dat ook !

 

Belangrijke documenten

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018-2019 MR OBS De Huifkar

Jaarverslag 2017-2018 MR OBS De Huifkar

Jaarverslag 2016-2017 MR OBS De Huifkar

Jaarverslag 2015-2016 MR OBS De Huifkar

Jaarverslag 2014-2015 MR OBS De Huifkar

 

Goedgekeurde notulen

2019-11- 12 Notulen MR

2019-09- 19 Notulen MR